Link Search Menu Expand Document

中文技术文档的写作规范。

 • 作者:阮一峰
 • 个人主页:http://www.ruanyifeng.com/blog/
 • Github:https://github.com/ruanyf/document-style-guide
 • 摘录缘由:规范制定普及,因为 github .md 阅读不便,无法快速目录跳转所以 clone 至此。

目录

 1. 标题
 2. 文本
 3. 段落
 4. 数值
 5. 标点符号
 6. 文档体系
 7. 参考链接

License

公共领域(public domain)

其他规范文件

标点符号用法

语法修辞